Translate English to Punjabi The Easy Wayimage: exoticindiaart.comTranslate English to Punjabi using this handy guide. 


This page features the 100 most common words in English, along with their Punjabi translations.  


Punjabi is a language of India, and the most widely spoken language in Pakistan.  Punjabi has more than 100 million native speakers worldwide.    


Scroll further down for useful English to Punjabi phrase translations.

For translations into many other languages, see the links below.

ENGLISH          PUNJABI


a                       nū ika

about                 bārē

after                  dē bā'ada

all                      sārē

also                    iha vī

an                      ika

and                    atē

any                    kō'ī vī

as                      dē rūpa vica

at                       tē

back                   vāpasa

be                      hō

because              ki'uki

but                     para

by                      kē

can                     kara sakadē hō

come                  ā

could                  hō sakadā sī

day                    dina

do                      kī

even                   vī

first                    pahilē

for                      la'ī

from                   takaget                     prāpata

give                   dēṇa

go                      jāṇa

good                  cagā

have                  hai

he                     usa nē

her                    usa nū

him                   nē usa nū

his                     usa dē

how                   kivēṁ

I                        mainū

if                       

in                      vica

into                   vica

it                      isa nū

its                     isa dē

just                   huṇē hī

know                 patā

like                    varagē

look                   vēkhaṇa

make                 kara

me                    mainū

most                 sabha

my                    mērē

new                   ni'ū

no                     kō'ī vī

not                    

now                   huṇa

of                      

on                      

one                    ika

only                   sirapha

or                      ja

other                 nū hōra

our                    sāḍē

out                    bāhara

over                   vadhaperson               vi'akatī

say                    dā kahiṇā hai

see                    vēkha

she                    usa nū

so                      isa

some                 kujha

take                   lai

than                   vadha

that                   hai jō ki

the                    the

their                  āpaṇē

them                  

then                  phira

there                 uthē

these                 iha

they                  uha

think                 sōcadē

this                   isa nū

time                  vāra

to                      

two                    

up                      

us                      sāḍē nāla

use                    varataṇa

want                  cāhudē hō

way                   tarīkē nāla

we                     sānū

well                   nāla nāla

what                  

when                 jadōṁ

which                hai jō ki

who                   

will                    karēgā

with                   dē nāla

work                  kama dē

would                 cāhudā

year                   sāla dē

you                    tuhānū

your                   āpaṇē

 english to punjabi 


English to Punjabi: Common Phrases


ENGLISH                             

PUNJABI


what time is it?                      

Samāṁ kī hai?

where are we going?             

Sānū kithē jā rahē hō?

when is... ?                            

Jada hai... ?

where is... ?                          

Kithē hai... ?

who is... ?                              

Kauṇa hai... ?

what is your name?                

Tuhāḍā nāma kī hai?

where are you from?              

Tusī kithō hō?

where can I get food?              

Jithē ki mainū bhōjana prāpata kara                                                                                  sakadē hana?

where can I sleep?                  

Jithē ki mainū sauṇa dē sakadē hō?

Can you direct me to... ?          

Tuhāḍē la'ī mainū sakadē... ?

I am learning the language.      

Mainū bhāśā sikhaṇa rihā.

What does ____ mean?            

____ dā kī matalaba hai?
english to punjabi 


Related Links

Map Of India

Flag Of India 

Music Of India


Translate English to and from Dozens of Languages
Other Useful Links


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel 

MASTERPIECE ALERT!

Look Here Right Now To See A Long Lost Portrait Of Emily Dickinson!