Translate English to Punjabi and Many Other Languages


Search by Keywordimage: exoticindiaart.com
Translate English to Punjabi using this handy guide.  


This page features the 100 most common words in English, along with their Punjabi translations.  


Punjabi is a language of India, and the most widely spoken language in Pakistan.  Punjabi has more than 100 million native speakers worldwide.    


Scroll further down for useful English to Punjabi phrase translations.

For translations into many other languages, see the links below.ENGLISH           PUNJABI


a                        nū ika

about                  bārē

after                   dē bā'ada

all                       sārē

also                     iha vī

an                       ika

and                     atē

any                     kō'ī vī

as                       dē rūpa vica

at                        tē

back                    vāpasa

be                       hō

because               ki'uki

but                      para

by                       kē

can                      kara sakadē hō

come                   ā

could                   hō sakadā sī

day                     dina

do                       kī

even                    vī

first                     pahilē

for                       la'ī

from                    taka


get                      prāpata

give                     dēṇa

go                        jāṇa

good                    cagā

have                    hai

he                       usa nē

her                      usa nū

him                     nē usa nū

his                       usa dē

how                     kivēṁ

I                          mainū

if                          

in                         vica

into                      vica

it                          isa nū

its                         isa dē

just                       huṇē hī

know                     patā

like                        varagē

look                       vēkhaṇa

make                     kara

me                        mainū

most                      sabha

my                         mērē

new                        ni'ū

no                          kō'ī vī

not                         

now                        huṇa

of                           

on                           

one                         ika

only                        sirapha

or                           ja

other                      nū hōra

our                         sāḍē

out                         bāhara

over                       vadha


person                   vi'akatī

say                        dā kahiṇā hai

see                        vēkha

she                        usa nū

so                          isa

some                     kujha

take                        lai

than                       vadha

that                        hai jō ki

the                         the

their                       āpaṇē

them                       

then                       phira

there                      uthē

these                      iha

they                        uha

think                       sōcadē

this                         isa nū

time                        vāra

to                            

two                          

up                            

us                            sāḍē nāla

use                          varataṇa

want                        cāhudē hō

way                          tarīkē nāla

we                            sānū

well                           nāla nāla

what                          

when                         jadōṁ

which                        hai jō ki

who                           

will                            karēgā

with                           dē nāla

work                          kama dē

would                         cāhudā

year                           sāla dē

you                            tuhānū

your                           āpaṇēenglish to punjabi 


Translate English to Punjabi Phrases

ENGLISH                             PUNJABI


what time is it?                      Samāṁ kī hai?

where are we going?              Sānū kithē jā rahē hō?

when is... ?                            Jada hai... ?

where is... ?                           Kithē hai... ?

who is... ?                              Kauṇa hai... ?

what is your name?                 Tuhāḍā nāma kī hai?

where are you from?               Tusī kithō hō?

where can I get food?              Jithē ki mainū bhōjana prāpata kara                                                                                  sakadē hana?

where can I sleep?                   Jithē ki mainū sauṇa dē sakadē hō?

Can you direct me to... ?          Tuhāḍē la'ī mainū sakadē... ?

I am learning the language.       Mainū bhāśā sikhaṇa rihā.

What does ____ mean?             ____ dā kī matalaba hai?english to punjabi Translate English to and from Dozens of Languages
Useful Links to More Free Printables


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel amtrak train travel