Translate English to Tagalog The Easy Way


image credit: the-works.net


Translate English to Tagalog (also known as Filipino) using this handy guide.  


This page features the 100 most common words in English, along with their Tagalog translations.  


Almost everyone from the Philippines speaks and understands Tagalog.  

Roughly 25 percent of the Filipino population speak Tagalog as their first language.      


Scroll further down for useful English to Tagalog phrase translations.

For translations into many other languages, see the links below.

ENGLISH         TAGALOG


a                      isang

about                tungkol sa

after                 pagkatapos ng

all                     lahat

also                  din

an                    isang

and                  at

any                  anumang

as                    bilang

at                     sa

back                 likod

be                    maging

because            dahil sa

but                   pero

by                    sa pamamagitan ng

can                   maaari

come                dumating

could                maaari

day                   araw

do                    gumawa

even                 kahit na

first                  una

for                    para

from                 mula sa

get                   kumuha

give                  magbigay go                    pumunta 

good                 mabuti    

have                 mayroon 

he                    siya 

her                   kanya 

him                  sa kanya 

his                    kanya 

how                  paano 

I                       ako 

if                      kung 

in                     sa 

into                  sa 

it                      ito 

its                    nito 

just                   lamang 

know                kilala 

like                   katulad 

look                  tingnan 

make                gumawa 

me                   sa akin 

most                 pinaka

my                    ko 

new                  bago 

no                    hindi 

not                   hindi 

now                  ngayon 

of                     ng 

on                     sa 

one                   isa 

only                  lamang 

or                     o 

other                iba 

our                   ang aming 

out                    palabas 

over                  sa ibabaw person              tao 

say                   sabihin 

see                   makita 

she                   siya 

so                     kayasome ilan 

take                  kunin 

than                  kaysa 

that                   na 

the                    ang 

their                  ang kanilang 

them                 sa kanila 

then                  pagkatapos 

there                 may 

these                 mga ito 

they                  sila 

think                 magisip 

this                   ito 

time                  oras 

to                     sa 

two                  dalawa 

up                    pataas 

us                     tayo 

use                   paggamit 

want                 nais 

way                  paraan 

we                    tayo 

well                  mabuti 

what                 ano

when                kapag 

which                saan 

who                  sino 

will                   kalooban 

with                  may 

work                 trabaho 

would                nais 

year                  taon 

you                   ka 

your                  iyong

Translate English to Tagalog: Common Phrases


ENGLISH                         

TAGALOGwhat time is it?                  

kung anong oras ito?

where are we going?          

kung saan tayo pupunta?

when is... ?                        

kapag ay ...?

where is... ?                      

kung saan ay ...?

who is... ?                          

sino ang ...?

what is your name?            

ano ang pangalan mo?

where are you from?          

kung saan ikaw ay mula sa?

where can I get food?          

kung saan ako makakakuha ng pagkain?

where can I sleep?              

kung saan ako maaaring matulog?

Can you direct me to... ?      

Puwede ninyo akong direktang sa ...?

I am learning the language.  

Ako ay pag-aaral ng wika.

What does ____ mean?        

Ano ang ibig sabihin ____?

Related Links

Philippines Flag

Philippines Map


Translate English to Tagalog and Dozens More Languages
Other Useful Links


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
MASTERPIECE ALERT!

Look Here Right Now To See A Long Lost Portrait Of Emily Dickinson! 

translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalotranslate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalogtranslate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog translate english to tagalog