Translate English to Vietnamese The Easy Way


image: book.douban.com

Translate English To Vietnamese using this concise guide.  


This page features the 100 most common words in English, along with their Vietnamese translations.  


Scroll further down to Translate English To Vietnamese phrases.


Vietnamese is the official language of Vietnam, with more than 75 million native speakers throughout the world.  


For translations into many other languages, see the links shown below.


ENGLISH         VIETNAMESE

a                      một

about                về

after                 sau

all                     tất cả

also                  cũng

an                    một

and                   và

any                   bất kỳ

as                     như

at                     tại

back                 trở lại

be                    được

because            bởi vì

but                   nhưng

by                     qua

can                   có thể

come                đến

could                 thể

day                   ngày

do                     làm

even                 cũng

first                  đầu tiên

for                    vì

from                 từget                   được 

give                  cho 

go                    đi 

good                 tốt 

have                 có 

he                    anh ấy 

her                   cô ấy 

him                  anh ta 

his                    của anh ấy 

how                  làm sao 

I                       tôi 

if                      nếu 

in                     trong 

into                   trong 

it                      nó 

its                    của nó 

just                  đúng 

know                biết 

like                   như 

look                  nhìn 

make                làm 

me                    tôi 

most                 nhất 

my                    của tôi 

new                  mới 

no                    không 

not                   không 

now                  hiện nay 

of                     của 

on                    trên 

one                   một 

only                  chỉ 

or                     hoặc 

other                khác 

our                   của chúng tôi 

out                   ngoài 

over                 hơn 

person              người 

say                   nói 

see                   xem 

she                   cô ấy 

so                     như vậy 

some                một số 

take                  lấy 

than                  hơn 

that                  điều đó 

the                   các 

their                 của họ 

them                 họ 

then                  sau đó 

there                 đó 

these                những 

they                 họ 

think                nghĩ 

this                  điều này 

time                 thời gian 

to                     đến 

two                   hai 

up                     lên 

us                     chúng tôi 

use                    dùng 

want                  muốn 

way                   đường 

we                    chúng tôi 

well                  tốt 

what                 cái gì 

when                khi nào

which                mà 

who                  ai 

will                   sẽ 

with                  với 

work                 công việc 

would               sẽyear năm 

you                   bạn 

your                  của bạn
Translate English to Vietnamese: Common PhrasesENGLISH                         

VIETNAMESEwhat time is it?                  

mấy giờ rồi?

where are we going?          

Chúng ta đi đâu?

when is... ?                        

khi nào ...?
 

where is... ?                      

ở đâu ...?

who is... ?                          

ai là ...?

what is your name?            

Bạn tên là gì?

where are you from?          

ở đâu từ đâu?

where can I get food?          

nơi mà tôi có thể nhận được thức ăn?

where can I sleep?              

nơi mà tôi có thể ngủ?

Can you direct me to... ?      

Bạn có thể trực tiếp tôi để ...?

I am learning the language.  

Tôi đang học ngôn ngữ.

What does ____ mean?      

Không ____ có ý nghĩa gì?

Related Links

Map of Vietnam

Flag of Vietnam


Translate English to and from Dozens of LanguagesOther Useful Links


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection
MASTERPIECE ALERT!

Look Here Right Now To See A Long Lost Portrait Of Emily Dickinson!