Translate Thai to English and Other Languages


Search by Keywordimage: thaithesims3.com
You can translate Thai to English using this handy guide.  


This page features the 100 most common words in English, along with their Thai translations.  


Thai is the official language of Thailand, with more than 20 million native speakers, and another 40 million people who speak it as a second language.


Scroll further down to Translate Thai to English common phrases.


For translations into many other languages, see the links shown below.Translate Thai to English


ENGLISH     THAI

about            keī̀yw kạb

after             H̄lạngcāk

all                 thậngh̄md

also               D̂wy

and                læa

any                dị̂

as                  nı k̄hṇa thī̀

at                   thī̀

back               klạb

be                  pĕn

because          pherāa

but                 tæ̀

by                  kıl̂

can                 s̄āmārt̄h

come              mā

could                dị̂

day                  wạn

do                    thả

even               Mæ̂

first                  Pĕn khrậng ræk

for                    S̄ảh̄rạb

from                 Cāk

get                   Dị̂ rạb

give                H̄ı̂

go                   pi

good               di

have               

he                    k̄heā

her                   ṭhex

him                   k̄heā

his                    k̄hxng k̄heā

how                 Wiṭhī kār thī̀

I                       c̄hạn

if                       t̄ĥa

in                      nı

into                   k̄hêāpị

it                     Mạn

just                 pheīyng

know               Rū̂

like                chèn

look                thèānận

make              s̄āmārt̄h

me                  meụ̄̀x

most               reā

my                  h̄nụ̀ng

new                 H̄ım̀

no                   Mị̀

not                  Mị̀

now                 Txn nī̂

of                    K̄hxng

on                   bn

one                 h̄nụ̀ng

only                Thèānận

or                     s̄ī

other                Xụ̄̀n

our                   reā

over                 Mākkẁā


person             k̄hêāpị

say                  Phūd

see                   h̄ĕn

she                   k̄heā

so                     Dạngnận

some                 Bāng

take                   Xeā

than                 Kẁā

that                  Thī̀

their                  K̄hxng phwk k̄heā

them                  Phwk k̄heā

then                   Læ̂w k̆ 

there                  Thī̀ nạ̀n

these                  H̄el̀ā nī̂

they                   Phwk k̄heā

think                   Khid

this                     Nī̂

time                 Welā

to                     Pị yạng

two                   s̄xng

up                     K̄hụ̂n

us                      reā

use                    chı̂

want                  T̂xngkār

way                    Thāng

we                     reā  

well                    

what                   wā

when                  meụ̄̀x

which                        sụ̀ng

who                           khır 

will                      ca

with                            kạb

work                           thảngān

would                   Khngca


year                      pī

you                       khuṇ

your                      k̄hxng khuṇ

Thai to English Phrase Translations


ENGLISH                           THAI

what time is it?                    S̄ìng thī̀ welā mạn khụ̄x xarị?

where are we going?            Reā ca pị xyū̀ thī̀h̄ịn

when is... ?                         meụ̄̀x pĕn... ?

where is... ?                        Thī̀ pĕn... ?

who is... ?                           Thī̀ pĕn... ?

what is your name?              Khuṇ chụ̄̀x xarị?

where are you from?             Khuṇ mā cāk thī̀h̄ịn?

where can I get food?            Thī̀ c̄hạn ca dị̂ rạb xāh̄ār?

where can I sleep?                Thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h nxn?

Can you direct me to... ?        Khuṇ s̄āmārt̄h bxk thāng c̄hạn pị... ?

I am learning the language.    C̄hạn kảlạng reīyn rū̂ p̣hās̄ʹā

What does ____ mean?          ____ h̄māy t̄hụng xarị?
translate thai to english Translate English to and from Dozens of Languages
Useful Links to More Free Printables


See this page for a printable list of Universities and PhD Programs in All 50 States and Washington DC.


Go here for all sorts of Free Printable Resume Formats.


Printable list of Greyhound Bus Stations in All 50 States.


Printable Car Insurance Stats for All 50 States and Washington DC.


Printable Reusable Monthly Calendars


Printable Maps


Printable Worksheets


Printable Charts and Tables


Printable Tattoo Designs


Printable Tarot Cards


Printable Gifts


Printable Trivia Games


Another Free Printables Collection